Авторам

При підготовці матеріалів слід дотримуватись наступних вимог:

1. Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості збірника та вимогам ВАК України згідно з постановою № 7 - 05/1 від 15.01.03 р. До друку приймаються статті українською, англійською та російською мовами. Стаття повинна містити такі елементи:
•постановка проблеми;
•аналіз останніх досліджень і публікацій;
•постановка завдання;
•виклад основного матеріалу дослідження;
•висновки.

2. Матеріали подаються тільки в електронному вигляді через форму заявки .

3. Стаття оформлюється в текстовому редакторі MS WORD.
Обсяг статті повинен складати 8-10 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт, інтервал - 1 пт, всі поля - 2 см, відступ - 1 см.
Не користуватись кнопкою табуляції!
Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4, їх розмір повинен бути менший на 1 см від ширини рядка, мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менше 10 пт.
Використана література подається наприкінці статті мовою оригіналу відповідно до вимог форми 23 "Бюлетеня ВАК України" № 3, 2008.
Кількість наукових літературних джерел повинно бути не менше 8.
У верхньому рядку зазначається УДК статті, прізвище та ініціали автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто. Ця інформація вказується жирним шрифтом 14 пт, інтервал - 1,5 і вирівнюванням за лівим краєм.
Через два абзацних відступи нижче - вказується назва статті жирним шрифтом 14 пт, інтервал - 1,5 розміщення по центру, усі літери ВЕЛИКІ.
На один абзацний відступ нижче, подається анотація (українською та англійською мовами) шрифтом 11 пт, інтервал - 1,5, розміщення за шириною.
На один абзацний відступ нижче - виклад статті.
Після розкриття всіх елементів статті на один абзацний відступ нижче вказується «Література» жирним шрифтом 14 пт з вирівнюванням по центру. На один абзацний відступ нижче подається перелік літературних джерел шрифтом 14 пт, інтервал - 1,5, з вирівнюванням за шириною.

4. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додається рецензія наукового керівника.


Процедура рецензування та оплати статті

1. Подані до редакції статті проходять рецензування 2-ма незалежними рецензентами та перевірку на "плагіат".
2. Якщо унікальність тексту статті становить менше 70%, стаття не допускається до друку та не проходить подальшого рецензування.
3. У разі отримання 2-х позитивних рецензій стаття повертається до автора для врахування зауважень.
4. Після врахування зауважень, стаття приймається до друку.
5. Прийнята до друку стаття аналізується редактором. У разі виявлення помилок в оформленні чи граматиці стаття повертається до автора для врахування технічних помилок.
6. Після підтвердження про прийняття статті до друку автором здійснюється оплата з розрахунку 35 грн за одну сторінку друкованого тексту. Для працівників Буковинського університету вартість складає 15 грн. за сторінку, у разі відсутності співавторства з науковцями інших ВНЗ. Вартість публікації статті включає в себе отримання одного збірника. Додатковий збірник можна придбати за окрему оплату.

Платіжні реквізити:
ПВНЗ “Буковинський університет” 
р/р 26003000016203 
в Філії – АТ “Укрексімбанк”
МФО – 322313 
Код ЄДРПОУ – 22838873 
Адреса: м.Чернівці, вул. Головна,183 
Призначення платежу: «За друк статті».