Number your paper has been sent to your email when registering

Accepted for publication

# Name of article Author(s)
32 Супутня продукція рослинництва та відходи — невикористані джерела енергії вітчизняного аграрного сектора. Щурик Михайло Васильович
УКД631.11 Щурик М.В. , д.е.н., професор Університет Короля Данила. м.Івано-Франківськ Супутня продукція рослинництва та відходи – невикористані джерела енергії вітчизняного аграрного сектора. Швидкі темпи соціально-економічного розвитку значно інтенсифікували виробництво й споживання традиційних енергетичних ресурсів. З кожним роком їх запаси вичерпуються. Саме тому велику зацікавленість серед науковців, державних діячів, бізнесменів викликали нетрадиційні енергетичні джерела, котрі відносяться до складу невичерпних. Особливо малозадіяними та недостатньо дослідженими в сфері національної економіки мають ресурси, що генеруються в рослинницькій і тваринницькій галузях. За результатами проведення земельної та аграрної реформ в Україні появилося нове, досі недостатньо задіяне джерело енергії. Йдеться про земельні ділянки, які в посттрансформаційний період не було залучено в сільськогосподарський обіг. Вони вже більше аніж два десятки років заростають травами, бур’янами, кущами, дикою рослинністю, що генеруються завдяки природнім регенеративним властивостям. Завдяки дії цих природних чинників вони також утилізуються без праці людини. Втім, за останні 10-15 років мешканці сільських місцевостей інтенсивно їх спалюють, завдаючи шкоду природно-ресурсному потенціалу, екології та всьому довкіллю. В статті обгрунтовується потреба використання диких трав і рослинності для виробництва енергії. Авторам пропонується також використовувати в якості нетрадиційних джерел енергії супутню (солома, сіно, стебла кукурудзи, полова) продукцію, а також відходи рослинницької й тваринницької галузей. Мова йде про побудову переробних виробництв у сільській місцевості в якості сировини для котрих стали би основна та супутня продукція. В якості сировини для новотворених переробних виробництв автором пропонується також трав’яна та кущова рослинність, життєдіяльність якої забезпечується природним шляхом. Вирішення завдань генези в сільскій місцевості енергії, завдяки залученню в цей процес місцевих нетрадиційних джерел, на думку автора, потребують обов’язкового залучення у цей процес наукових інституцій, державних та місцевих органів влади. Ключові слова: енергія, джерела, рослинництво, відходи, продукція, земля, трава.
35 Формування об’єднаних територіальних громад: від матеріалізації дрейфу дескриптивних концепцій до синергічної орієнтації та взаємодії Маниліч Михайло Іванович Євдокименко Валерій Кирилович
На основі характеристики сучасних світових процесів, породжуваних ними детермінант змін в усьому суспільному житті, в т.ч. економіці, обґрунтовується подальша актуалізація перманентного перегляду всіх аспектів регіонального та місцевого розвитку і управління ним – завдань, цілей, принципів, функцій, методів, інструментарію. Аргументується пекуча необхідність наукового пошуку алгоритмів дій щодо формування і розвитку об’єднаних територіальних громад, які б технологічно невідворотно розвивалися за інноваційним вектором, доповнити їх діяльність операціонікою та інструментарієм, які перетворювали б громади у глобально мислячі, але локально діючі спільноти, здатні опанувавши загальними рисами активних гравців на ринку, досягти повної економічної, в тому числі фінансової, самодостатності. Запропоновано для цього: починати реалізацію відтворювального потенціалу громад з визначення комплексного природно-ресурсного кадастру їх території; порядок виявлення та реалізації, виходячи перш за все з кадастру, можливих напрямів і форм внутрішньої та міжтериторіальної економічної інтеграції; порядок забезпечення загального бачення, участі, свідомої включеності членів громад у процес постійних перетворень на основі інформаційно-комунікативної та ментально-психологічної інтервенції.
36 Особливості аудиту фінансових результатів в умовах розвитку інформаційного суспільства Євдокименко В.К. Кузь В.І.,
Розглянуто стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності, суб’єкта управління запропоновані заходи задля підвищення якості аудиторських послуг. Обґрунтовано необхідність удосконалення методичних підходів до аудиту фінансових результатів на основі чіткої ідентифікації етапів, пов’язаних з оцінкою впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на інформаційну систему та систему внутрішнього контролю, з оцінкою ризиків суттєвих викривлень на рівні тверджень фінансової звітності. Обґрунтовано, що результатом перевірки на достовірність показників фінансових результатів повинні стати висновки щодо впливу облікових методів на їх величину. Визначено необхідність наведення отриманих результатів аудиту в підсумкових документах аудитора. Запропоновано здійснювати наведений перелік аудиторських дій та використовувати запропонований набір тестів з метою раціоналізації процесу тематичного аудиту фінансових результатів. Ключові слова: аудит фінансових результатів, методика аудиту, оцінка ризиків, розуміння середовища, фінансові результати, якість аудиторських послуг.
39 ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ Водянка Любов Дмитрівна Стахова Наталія Петрівна Фоглінська Надія Борисівна Кускова Валентина Григорівна
Тіньова діяльність в економіці - багатогранне явище, яке існує в різних суспільно- політичних умовах. Масштаби її можуть бути різними, але жодній країні не вдалося позбавитися від неї зовсім. Об'єми тіньового сектора в економічно розвинених країнах світу утримуються на рівні, що не має істотного впливу на соціально-економічні процеси в суспільстві. З початку перехідного періоду Україна зіткнулася з проблемою тіньової економіки - не контрольованого суспільством виробництва, розподілу, обміну і споживання товарно-матеріальних цінностей і послуг. Тіньова економіка в Україні перетворилася на одну з найбільших загроз національній безпеці. Її вплив на українське суспільство і державу має комплексний і системний характер. В сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів стикаються майже всі країни.Це породжує думку про те, що тіньова економічна діяльність виступає як наслідок недосконалості державного контролю в економічній сфері. Тому в даний час цьому явищу приділяється дуже велика увага. В статті розкрито сутність поняття тіньова економіка, її вплив на розвиток економіки України. Досліджуються основні причини, які гальмують процес виходу економіки України з тіні, а також наведено низку заходів, які сприятимуть детінізації.
41 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Биндю Вікторія Анатоліївна Попель Лілія Анатоліївна
Міжбюджетні відносини відіграють важливу роль в процесі бюджетного регулювання та фінансовому вирівнюванні розвитку територій. Трансфертний механізм розподілу бюджетних ресурсів забезпечує збалансованість дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів. Використання трансфертного механізму з метою захисту фінансово слабких органів місцевого самоврядування дає можливість вирівняти горизонтальні та вертикальні диспропорції, що спричинені, перш за все, незбалансованістю місцевих бюджетів, дозволяє забезпечити узгодженість між отриманою фінансовою допомогою та обсягом акумульованих у бюджет доходів, сприяє реалізації програм економічного та соціально-культурного розвитку територіальних одиниць. Фінансування інвестиційних потреб регіонів більш як на половину забезпечується трансфертними надходженнями. Ключові слова: місцеві бюджети, фінансове вирівнювання, міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, інвестиційний розвиток, бюджетні інвестиційні ресурси, бюджетні доходи, бюджетні інвестиції, міжбюджетні трансферти, збалансованість, видаткові інвестиційні потреби, інвестиційні програми та проекти, бюджетна децентралізація, базова дотація, субвенція, реверсна дотація.
42 ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ТА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА САМОДОСТАТНІСТЬ ТА ФІНАНСОВУ СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Лащак Віктор Васильович
Так як до 2020 року 100% мешканців будуть жити в об’єднаних територіальних громадах, згідно заяви Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана, існує необхідність в формуванні умов за яких територіальні громади будуть самодостатніми та фінансово спроможними. На початок 2019 року 68 % громадян України живуть в умовах децентралізації, де в рази більші бюджети, відповідно і можливості. Головним стратегічним завданням децентралізації є формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Стан виконання місцевих бюджетів відображає загальний соціально-економічний потенціал відповідної території, а наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям. Враховуючи те, що переважна частина сільських, селищних та міських бюджетів були і залишаються глибоко дотаційними, що позбавляло територіальні громади можливості здійснювати необхідні для соціально-економічного розвитку видатки, існує необхідність сформувати основні вимоги до оптимальної динамічної моделі фінансування видаткових повноважень місцевої влади в умовах адміністративної реформи. Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади, доходи і видатки місцевих бюджетів, субвенції.
44 СУЧАСНІ МАСШТАБИ ЗОВНІШНІХ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ Звірід Наталія Василівна
В статті розглянуто сучасні тенденції зовнішніх трудових міграцій населення України. Проаналізовано вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток. Здійснено оцінку масштабів зовнішніх трудових міграцій, визначено національні особливості міжнародних трудових міграцій. Здійснено аналіз змін сучасних тенденцій міграції робочої сили, пов’язаних із геополітичними змінами в Україні. Визначено основні наслідки зовнішніх трудових міграцій для країн-імпортерів та країн-експортерів робочої сили. Проаналізовано масштаби зовнішніх трудових міграцій за міжнародними оцінками, оцінкою Національного банку України, а також за даними Державної служби статистики, в результаті встановлено, що сучасні масштаби зовнішньої трудової міграції в найближчі 3–4 роки прискорять настання ситуації дефіциту робочої сили в Україні. Україна знаходиться на межі дефіциту робочої сили. Розглянуто обсяги грошових надходжень від трудових мігрантів. Визначено основні напрями державного регулювання міграції робочої сили.
45 ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ Водянка Любов Дмитрівна Стахова Наталія Петрівна Кускова Валентина Григорівна Фоглінська Н Надія Борисівна
Історія тіньової економіки, її окремі ознаки починаються з виникненням держави. У XX столітті для країн, що переживають системну кризу, проблеми тіньової економіки набули великого значення. З 70-х років ця тема стає популярною в західних економістів, а з 80-х років – і у Радянському Союзі. Такий інтерес був обумовлений розростанням тіньового сектору економіки, його проникненням в усі сфери економічних і суспільних відносин майже в усіх країнах світу, а також тим, що поширення тіньової економіки сьогодні несе у собі загрозу національній безпеці. Проте кількісні та якісні параметри тіньової економіки сильно розрізняються у залежності від конкретних економічних, соціальних, історичних і культурних особливостей тієї чи іншої країни. Проблема існування тіньової економіки в Україні, сьогодні набуває особливої актуальності у зв’язку з обранням українським суспільством європейського вектору розвитку. Виконання поставленої цілі щодо вступу України в Європейський Союз можливе лише за умови скорочення обсягів тіньової економіки, так її рівень в розвинутих країнах значно менший ніж в нашій державі, це пов’язано з більшою довірою громадян таких країн до державних інститутів. Значний обіг тіньових капіталів руйнує систему економічних відносин в країні, виведення цих капіталів з «тіні» і є основним шляхом до оздоровлення вітчизняної економіки. В даній статті розкрито сутність поняття тіньова економіка, її вплив на розвиток економіки України. Досліджуються основні причини, які гальмують процес виходу економіки України з тіні, а також наведено низку заходів, які сприятимуть детінізації.
46 ВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЛІСОМАТЕРІА- ЛІВ АБО ПИЛОМАТЕРІАЛІВ: ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ Гончарук Яна Миколаівна
У статті досліджено можливості ефективного застосування протидії незаконному переміщенні за кордон лісоматеріалів та пиломатеріалів новоприйнятого Закону України 201-1 КК України, що вступив в дію з січня 2019 року. Ухваленням Закону передбачалося сприяння переорієнтації експорту з кругляку та іншої деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня переробки, створенню більшої доданої вартості на лісопродукцію, яка є національним багатством, стимулюванню розвитку деревообробної та деревопереробної промисловості. Законопроект спрямовано на боротьбу з контрабандою лісу-кругляка шляхом запровадження мораторію на експорт деревини паливної. Це своєрідне ноу-хау. Подібних механізмів немає в рамках ЄС, практика європейських країн свідчить про те, що така мета досягається впровадженням належної системи відстеження переміщення деревини на усіх етапах – від вирощування до продажу готової продукції, а також забезпеченням принципу невідворотності покарання за порушення встановлених вимог. Натомість у праві ЄС відносини щодо запобігання незаконному обігу деревини врегульовано Регламентом ЄС 995/2010, документом запроваджено систему електронного відстеження повного циклу виробництва та всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у цій сфері. Україні варто перейняти цей досвід і забезпечити прозорість діяльності суб’єктів господарювання.
47 БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ДАНІЇ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Гончарук Яна Миколаівна
У статті досліджено досвід Данії щодо вирішення проблем біологічної безпеки та біологічного захисту з метою перейняття передового досвіду при модернізації вітчизняної системи з біобезпека та біозахисту в умовах інтеграції до ЄС. Центр з біозахисту та біоготовності (ЦББ) є національним органом, уповноваженим попереджувати та реагувати на біологічні атаки і аварії в Данії. У цьому контексті, ЦББ також відповідає за підтримку і розвиток данської системи біозахисту. Авторами розглянуто започаткування системи данського біозахисту, розвиток і впровадження, освітні заходи, ставлення до біозахисту в Данії. Також проаналізовано технології управління, дослідження та освіти, а також міжнародне співробітництво у цій галузі. Доведено, що біозахист – це не тільки запобігання наявним загрозам, а також розуміння того, де можуть виникнути нові загрози. Тому ЦББ відповідає за моніторинг нових подій, які можуть вплинути на біозахист. Кожен рік ЦББ пише ряд внутрішніх звітів, що стосуються, наприклад, змін у правилах біологічного захисту за кордоном, нових загроз або нових технологічних проривів. Таким чином, ЦББ постійно оновлює свої знання, і частина інформації потім повідомляється громадськості.

In the process of reviewing

# Conclusion of the first reviewer Conclusion of the second reviewer Uniqueness of the text
37 Denied Denied 44 %
38 Denied Denied 22 %
43 Denied Denied 19 %
48 Denied Denied 25 %
49 Not reviewed Not reviewed Not specified

In the review process, there are articles that have not been reviewed, and those that which was denied in print.