Number your paper has been sent to your email when registering

Accepted for publication

# Name of article Author(s)
32 Супутня продукція рослинництва та відходи — невикористані джерела енергії вітчизняного аграрного сектора. Щурик Михайло Васильович
УКД631.11 Щурик М.В. , д.е.н., професор Університет Короля Данила. м.Івано-Франківськ Супутня продукція рослинництва та відходи – невикористані джерела енергії вітчизняного аграрного сектора. Швидкі темпи соціально-економічного розвитку значно інтенсифікували виробництво й споживання традиційних енергетичних ресурсів. З кожним роком їх запаси вичерпуються. Саме тому велику зацікавленість серед науковців, державних діячів, бізнесменів викликали нетрадиційні енергетичні джерела, котрі відносяться до складу невичерпних. Особливо малозадіяними та недостатньо дослідженими в сфері національної економіки мають ресурси, що генеруються в рослинницькій і тваринницькій галузях. За результатами проведення земельної та аграрної реформ в Україні появилося нове, досі недостатньо задіяне джерело енергії. Йдеться про земельні ділянки, які в посттрансформаційний період не було залучено в сільськогосподарський обіг. Вони вже більше аніж два десятки років заростають травами, бур’янами, кущами, дикою рослинністю, що генеруються завдяки природнім регенеративним властивостям. Завдяки дії цих природних чинників вони також утилізуються без праці людини. Втім, за останні 10-15 років мешканці сільських місцевостей інтенсивно їх спалюють, завдаючи шкоду природно-ресурсному потенціалу, екології та всьому довкіллю. В статті обгрунтовується потреба використання диких трав і рослинності для виробництва енергії. Авторам пропонується також використовувати в якості нетрадиційних джерел енергії супутню (солома, сіно, стебла кукурудзи, полова) продукцію, а також відходи рослинницької й тваринницької галузей. Мова йде про побудову переробних виробництв у сільській місцевості в якості сировини для котрих стали би основна та супутня продукція. В якості сировини для новотворених переробних виробництв автором пропонується також трав’яна та кущова рослинність, життєдіяльність якої забезпечується природним шляхом. Вирішення завдань генези в сільскій місцевості енергії, завдяки залученню в цей процес місцевих нетрадиційних джерел, на думку автора, потребують обов’язкового залучення у цей процес наукових інституцій, державних та місцевих органів влади. Ключові слова: енергія, джерела, рослинництво, відходи, продукція, земля, трава.
35 Формування об’єднаних територіальних громад: від матеріалізації дрейфу дескриптивних концепцій до синергічної орієнтації та взаємодії Маниліч Михайло Іванович Євдокименко Валерій Кирилович
На основі характеристики сучасних світових процесів, породжуваних ними детермінант змін в усьому суспільному житті, в т.ч. економіці, обґрунтовується подальша актуалізація перманентного перегляду всіх аспектів регіонального та місцевого розвитку і управління ним – завдань, цілей, принципів, функцій, методів, інструментарію. Аргументується пекуча необхідність наукового пошуку алгоритмів дій щодо формування і розвитку об’єднаних територіальних громад, які б технологічно невідворотно розвивалися за інноваційним вектором, доповнити їх діяльність операціонікою та інструментарієм, які перетворювали б громади у глобально мислячі, але локально діючі спільноти, здатні опанувавши загальними рисами активних гравців на ринку, досягти повної економічної, в тому числі фінансової, самодостатності. Запропоновано для цього: починати реалізацію відтворювального потенціалу громад з визначення комплексного природно-ресурсного кадастру їх території; порядок виявлення та реалізації, виходячи перш за все з кадастру, можливих напрямів і форм внутрішньої та міжтериторіальної економічної інтеграції; порядок забезпечення загального бачення, участі, свідомої включеності членів громад у процес постійних перетворень на основі інформаційно-комунікативної та ментально-психологічної інтервенції.
36 Особливості аудиту фінансових результатів в умовах розвитку інформаційного суспільства Євдокименко В.К. Кузь В.І.,
Розглянуто стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності, суб’єкта управління запропоновані заходи задля підвищення якості аудиторських послуг. Обґрунтовано необхідність удосконалення методичних підходів до аудиту фінансових результатів на основі чіткої ідентифікації етапів, пов’язаних з оцінкою впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на інформаційну систему та систему внутрішнього контролю, з оцінкою ризиків суттєвих викривлень на рівні тверджень фінансової звітності. Обґрунтовано, що результатом перевірки на достовірність показників фінансових результатів повинні стати висновки щодо впливу облікових методів на їх величину. Визначено необхідність наведення отриманих результатів аудиту в підсумкових документах аудитора. Запропоновано здійснювати наведений перелік аудиторських дій та використовувати запропонований набір тестів з метою раціоналізації процесу тематичного аудиту фінансових результатів. Ключові слова: аудит фінансових результатів, методика аудиту, оцінка ризиків, розуміння середовища, фінансові результати, якість аудиторських послуг.

In the process of reviewing

# Conclusion of the first reviewer Conclusion of the second reviewer Uniqueness of the text
37 Denied Denied 44 %
38 Denied Denied 22 %
39 To correct To correct 85 %
41 Not reviewed Not reviewed 67 %
42 Denied Denied 28 %
43 Denied Denied 19 %
44 Not reviewed Not reviewed 77 %

In the review process, there are articles that have not been reviewed, and those that which was denied in print.