Number your paper has been sent to your email when registering

Accepted for publication

# Name of article Author(s)
11 Стратегічні пріоритети децентралізації бюджетної системи в Україні Грушицька Галина Василівна
Стаття присвячена проблемам проведення бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні та її фінансовому забезпеченню. Здійснено критичний аналіз існуючого нормативно-правого регулювання цього процесу і запропоновано подальші шляхи розвитку бюджетної і фінансової автономії місцевих органів влади. Визначено переваги та можливі ризики цього явища. Проаналізовано процес формування політики фіскальної децентралізації в Україні. Проведено ґрунтовний аналіз бюджетних показників, які стосуються реалізації політики децентралізації в розрізі дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів. Окреслено проблеми бюджетної системи та виокремлено основні напрями їх вирішення в частині побудови економічно розвинутої країни з політикою фіскальної самостійності місцевих органів влади. Важливим завданням реалізації положень реформи фіскальної децентралізації в Україні залишається вдосконалення інституту місцевих фінансів та міжбюджетних відносин. Збільшення фіскальних розривів між видатковими потребами та дохідним потенціалом пов’язане насамперед з поглибленням диференціації дохідної спроможності органів місцевого самоврядування.
12 Інвестиційне забезпечення конкурентної спроможності регіональних ринків житлової нерухомості Павлов Костянтин Володимирович
В даній статті визначено сутність та значення поняття регіонального ринку житлової нерухомості. Окреслено зв’язок між інвестиційним забезпеченням та ринками нерухомості. Розглянуто різні точки зору науковців щодо процесу формування регіональних ринків нерухомості, та різних факторів впливу на динаміку їх фінансового забезпечення. Досліджено окремі чинники впливу на стан регіональних ринків житлової нерухомості. Доведено залежність ринку нерухомого майна від інших ринків, які дотичні до нього. Запропоновано поведінкову стратегію різних суб’єктів регіональних ринків житлової нерухомості в залежності від їх кон’юнктури. Нерухоме майно складає значну частину національного багатства будь- якого регіону, відповідно ефективність управління ним має суттєве значення для його стабільного розвитку. Значний вплив управління нерухомістю для економічного та соціального прогресу було визнано ще таким вченим як М. Туган-Барановський. Практика свідчить про те, що дана проблема є актуальною для України і на сучасному етапі її розвитку. Оскільки територія більшості країн, в т.ч. і України є досить неоднорідною за географічним положенням, густотою населення, рівнем розвитку економіки, її спеціалізацією, структурою, обсягами споруджуваного нерухомого майна, доцільно розглядати проблему не для держави загалом, а для певних більш-менш однорідних територій, з яких вона складається, тобто на регіональному рівні. На даний час існує велика кількість дефініцій поняття „регіон”, які стосуються єдиної історії, природно-кліматичних умов, рівня розвитку економіки і т.д.
14 Чинники прориву в стратегії розвитку України та її регіонів: конвергентно-інтеграційний аспект Євдокименко Валерій Кирилович
Розкриваються сучасні суперечності соціально-економічного розвитку країн, різновекторні зміни пріоритетів у національних інтересах країн, котрі спричиняють становлення нового світового економічного порядку та міжнародного співробітництва, як детермінантних факторів формування сучасної економічної поведінки суб’єктів економічної діяльності на мікро-, мезо- і макрорівні, зміну змісту трансформації їхніх функцій взагалі, а управлінських зокрема, та вбудови в усі світові процеси, національні і регіональні ринки, знаходячи ефективне місце в структурі світового ринку, в процесах міжнародної інтеграції і захищаючи ринки внутрішні. Обґрунтовується об’єктивна потреба та пропонується інструментарій відповідних заходів, зокрема: включення в стратегії соціально-економічного розвитку розділів з активізації внутрішньорегіональної, міжрегіональної, міжнародної конвергенції та інтеграції, в т.ч. виробничо-ресурсної; трансформації структури видів економічної діяльності таким чином, щоб міжгалузеві пропорції і співвідношення темпів розвитку ВЕД в регіонах і країні забезпечували максимально можливу додану вартість; зосередження зусиль на визначенні і формуванні центрів інвестиційно-інноваційно-технологічного прориву; інформаційно-комунікативного та ментально-психологічного забезпечення активізації і консолідації зусиль громад і суспільства по досягненню проривних (експонентних) темпів соціально-економічного розвитку.
15 ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СТРУКТУРУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ Стахова Наталія Петрівна Штерма Тетяна Василівна
Основним в статті визначено ступінь впливу фіскальної політики на оборотний капітал в економіці України та економічно розвинених країнах. Зазначено підходи до його удосконалення для покращення підприємницького середовища, нарощування власного оборотного капіталу в суб’єктів господарювання. На основі статистичних даних підтверджено значимість впливу системи оподаткування на структуру оборотного капіталу України. Проаналізовано зв'язок податку на додану вартість з основними макроекономічними показниками, показано існування недоліків в системі фіскальної служби України. Запропоновано обґрунтовані науково-практичні заходи для зниження податкового тиску та стимулюючі кроки для суб’єктів корпоративного сектору, які направляють прибутки на зростання оборотного капіталу, його ефективну структуризацію. Впровадження зазначених пропозицій повинно сприяти капіталізації фінансових ресурсів для подальшого зростання оборотного капіталу України, високій ефективності корпоративних фінансів, зростанню позитивних результатів економічної діяльності загалом.
16 HTTP* protocols - principles and numbers Čekerevac Zoran Petar Dvorak Zdenek Čekerevac Petar Zoran
Although the Internet has been operating on the same basic principles for a long time, and even though it has billions of users, it is very rare that the user is aware of the functioning of the network. Therefore, at the time of increasing exposure to attacks, an Internet user is necessarily assigned to third-party services, and the network's operating principles and protection it considers as a black box. The aim of this article is to point out some principles of data transfer and to consider some dilemmas regarding the speed of data transfer and their security. After a brief analisys of the overal operation, in the article are presented the results of different testings of HTTP, HTTP/2 and HTTPS protocols in various combinations and tests. There are shown and analyzed the results of authors' own research together with the results of other authors. The article ends with the conclusions drawn by the authors, that are based on the previous analysis and analysis of the results obtained. Keywords: communications, interface, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTP/2, HTTPS, security
17 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ Вершигора Юрій Захарович
. В статті розглянуті підходи до інтерпретації категорії “регіональний ринок цінних паперів”, проблеми його розвитку та шляхи їх усунення. Показано, що регіональний ринок цінних паперів нерозривно зв’язаний з національним ринком цінних паперів, а значить його розвиток залежить від рівня розвитку національного ринку цінних паперів в цілому. Така залежність не сприяє функціонуванню регіонального ринку цінних паперів при несприятливій ситуації в економіці і, зокрема, при фінансовій кризі. Глобалізація ринку цінних паперів призводить до того, що регіональні біржі є, по суті, лише представництвами національних бірж, а тому головною функцією регіональних бірж є надання технічного доступу до торгів національної біржі. Розмір фінансових капіталів, залучених за допомогою регіонального ринку цінних паперів, істотно впливають на розвиток структурної перебудови економічної моделі розвитку регіону. Для регіональної влади фондовий ринок цікавий, насамперед, як інструмент стимулювання інвестиційної активності регіону та підвищення рівня регіонального розвитку.
18 Plan of implementation of strategic management for ecological development Živanović Nada Ihmedat Dakheel Živanović Vlada
The plan for the introduction and development of strategic management for ecological development in the world relates to the organizational development of an integrated approach in the use of the concept of a strategic management plan. The validity of this plan is reflected in a classic and rational approach, which should include the following phases: The analysis requires the environment and enterprise, analysis of the strengths and weaknesses of the organization's management, mission, vision and strategic goals. The main activities are related to the selection of specific strategic action plans and projects of the environmental environment, for their implementation; control, monitor and modify these action plans. To make this approach work in everyday practice, some important additional points need to be considered. Key words: Plan, strategy, management, ecological development. Operatively and strategically, an effective plan for the development of a successful business strategy in an ecological environment implies that managers at each level of business in the hierarchical structure of an organization must perform consistently with appropriate and new skills that will enable them to effectively manage the potential risk of doing business in ecological conditions.
19 Energy efficiency measures Planić Marjan
In recent years, energy efficiency has occupied a significant place in every society. No energy efficiency can be achieved efficiently unless adequate measures for its implementation and development are implemented. This implies that a number of measures should be taken continuously to reduce the consumption of available energy and all energy sources as important resources for energy generation, with the aim not to undermine the working and living conditions of people. Clarification of the concept of energy efficiency, it is best to be implemented through two meanings: one refers to technical devices, the other relates to certain measures and behaviors. This, devices are said to be energy efficient if they have a high degree of useful effect, ie, small losses when transforming one form of energy into another. The rationality of achieving energy efficiency is the ultimate goal when energy consumption needs to be minimized without compromising: in the first place, the quality of life is retained or even increased, then the competitiveness of the economy, energy security at the highest level, economic policy of business, protection environment as well as the overall social significance.
21 ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ МАЙБУТНЬОГО Лащак Віктор
В процесі розвитку науково- технічного прогресу з’явились зовсім нові способи розрахунків з використанням новітніх електронних грошей -криптовалюти. Існування та обіг якої на сьогоднішній день уже не можливо не помічати. У статті висвітлено історію походження криптовалюти, проаналізовано правомірність її використання а також визначено роль в економіці. Здійснено градацію криптогрошей за рівнем капіталізації, та зроблено висновки що велика кількість інвесторів надає їй перевагу, а не цінним паперам чи іншим джерелам доходу. Серед платіжних розрахунків Bitcoin займає важливе місце за вартістю проведених платежів за один операційний день. На сьогодні держави світу по відношенню до криптовалют умовно поділились на три табори де кожна держава сформувала, або ще формує його. Уряд України не визнає криптовалюту як засіб платежу в нашій країні проте велика кількість не тільки населення, а й бізнесменів та політиків на сьогоднішній день віддають перевагу збереженню своїх капіталів саме в криптовалюті. Ключові слова: гроші, фінанси, банки, капіталізація, криптовалюта, Bitcoin, Litecoin, користувач, анонімність, інтернет, електронні гроші.
23 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Рошко Наталія Борисівна
У статті досліджено теоретичні та методологічні особливості управлінського обліку, що притаманні українським підприємствам. Сформовано необхідність застосування досконалого управлінського обліку підприємствами Чернівецької області. Вивчено міжнародний досвід використання управлінського обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності та узагальнено його в систему основних принципів. Запропоновано структуру стратегії управлінського обліку як основи його вдосконалення на підприємствах, що буде враховувати його пріоритети, можливості та недоліки. Узагальнено поняття цілісної інформації управлінського обліку та створено модель по її отриманню для прийняття своєчасних управлінських рішень керівництвом підприємств. Досліджено та визначено вимоги до спеціалістів, що здійснюють управлінський облік на підприємствах Чернівецької області. За результатами спостережень внесено пропозиції щодо вдосконалення управлінського обліку та перспектив його використання із конкретними результатами для підприємств.
24 Оцінювання рівня та механізми екологізації економіки на сучасному етапі її розвитку Григорків Марія Василівна
Стаття присвячена проблемам екологізації економіки на сучасному етапі її розвитку. Обґрунтовано актуальність процесів екологізації у зв’язку з локальними та глобальними екологічними кризами, які значною мірою спровоковані господарською діяльністю та неадекватною споживацькою поведінкою людини. Проаналізовано основні підходи до кількісного оцінювання рівня екологізації економіки, зокрема можливість використання економічних, енергетичних, земельних показників і показників порівняння, відсутності чи наявності екологічно небезпечних ланок у процесах виробництва та споживання. Виділено такі механізми екологізації економіки як відтворення екологічного попиту та споживання, екологічно зорієнтованого виробництва та людських факторів, розвиток та вдосконалення мотивів екологізації, впровадження в економічну практику новітніх технічних і технологічних засобів, а також відповідна наукова та інформаційна підтримка. Окреслено основні пріоритети екологічного розвитку сучасних соціально-економічних систем. Ключові слова: екологічна криза, екологізація економіки, показники рівня екологізації, механізми екологізації.
25 МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ Колтунович Олександр Сергійович
У статті розглянуті особливості формування і розвитку інвестиційного потенціалу в рамках модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу. Проаналізовано проблеми, пов’язані з фінансуванням витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) та експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури. Розглянуто комплекс заходів щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення модернізації мереж гідротехнічних споруд у зоні осушення на основі угод державно-приватного партнерства, сек’юритизації водогосподарських активів. Проаналізовано негативний вплив зменшення обсягів фінансування, що призвело до суттєвого зменшення площ осушуваних земель сільськогосподарських підприємств в Україні, зокрема, в рамках бюджетної децентралізації. Розглянуто особливості формування водогосподарсько-меліоративної інфраструктури на регіональному рівні. Запропоновано механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу в умовах поглиблення інституційних трансформацій.
26 ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Миронюк Одарка Василівна
Анотація. У статті досліджено сучасні підходи до визначення поняття «бюджетування» та сформульовано власне бачення трактування даного поняття. Визначено цілі системи бюджетування та функції, які покладаються на бюджетний відділ. Розглянуто особливості впровадження системи бюджетування на текстильних підприємствах з урахуванням організаційних та технологічних особливостей даної промисловості. За результатами вивчення організаційно-технологічних особливостей текстильного виробництва запропоновано складати три функціональні бюджети: бюджет прядильного виробництва, бюджет ткацького виробництва, бюджет обробного. Розробку бюджету починати слід з обробного виробництва, який визначає завдання для попередніх бюджетів. Складені функціональні бюджети є основою для складання зведеного бюджету, додатковими складовими якого є бюджети інвестицій та грошових коштів, бюджетний звіт про фінансові результати та прогнозний баланс. Визначено переваги, недоліки та проблеми впровадження бюджетування на даних підприємствах.
28 Децентралізація та створення ОТГ, як інструменти завершення земельної реформи у вітчизняному аграрному секторі Щурик Михайло Василович
Діюча нині модель відтворення земельних ресурсів не забезпечує належним чином використання й охорону сільськогосподарських земель, оскільки не створює умов для участі в цьому процесі органів місцевого самоврядування та громадськості. Формування земельних відносин здійснюється вищестоящими провладними чиновниками, які, як правило, лобіюють власні інтереси за допомогою створення великих сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів). Такі засади відтворення сільськогосподарських земель унеможливлюють завершення земельної реформи, домінантою котрих стали роздержавлення, паювання та приватизація земельних угідь колишніх колективних і державних сільськогосподарських підприємств. Незавершеність земельної реформи, зазначається в статті, полягає в тому, що донині не сформовано законодавчої бази відчуження, продажу й купівлі земельних ділянок, не сформовано відповідно до потреб усього суспільства власників і користувачів угідь сільськогосподарського призначення, не вироблено механізму участі в цих процесах кожного сільського жителя, громадськості, органів місцевої влади. Ці та інші складові незавершеності земельної реформи спричиняють Верховну Раду України постійно накладати мораторій на купівлю-продаж земельних угідь сільськогосподарського призначення. Особлива увага автором дослідження відведена порокам діяльності агрохолдингів, які нині залишаються монополістами виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, погіршуючи при цьому родючість ґрунтів. Землі ними надмірно виснажуються, забруднюються та засмічуються. Подолати існуючі деструктиви, що стосуються завершення земельної реформи, на думку автора, можна завдяки проведенню економічних реформ через децентралізацію та створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Саме ОТГ повинні стати новим державотворчим ядром, яке радикально змінить управління всім природно-ресурсним потенціалом, включаючи земельні ресурси аграрного сектора. Наріжним каменем створення ОТГ є процеси формування їх на засадах добровільності або примусу, до запровадження котрих слід підходити неоднозначно, не по шаблону. Досить ґрунтовно й широко пропонується використати досвід формування ОТГ у країнах ЄС, передусім прибалтійських держав. Зазначається, процеси децентралізації часто гальмуються місцевими чиновниками. Вони є об'єктивними, а тому потребують обов'язкового розв'язання. Важливе місце в дослідженні відведено дослідженню відносин власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Саме власність є тим ключем, який зможе радикально вплинути на хід завершеності земельної реформи. Вирішення нинішніх проблем власності на землю слід обов'язково доручити адекватним управлінським структурам ОТГ. Значна увага відводиться в статті вирішенню завдань фінансової спроможності ОТГ. Вирішальна роль при цьому має бути відведена створенню власних джерел фінансування завдяки формуванню нових засад володіння, користування місцевими природними ресурсами, включаючи земельні угіддя сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території ОТГ. Автором переконливо доводиться, що каталізатором завершення земельної реформи у ОТГ має бути людина, громадськість.
30 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ Ращенко Анастасія Лесь Анастасія
У статті окреслено актуальність проблеми накопичення відходів в Україні. Проведено аналіз динаміки утворення та використання відходів і країні. Доведено необхідність вирішення проблеми поводження із твердими побутовими відходами, оскільки якість управління ними з одного боку визначає умови життя людей, а з іншого є індикатором зрілості суспільства. Проаналізовано переваги та недоліки основних методів поводження із твердими побутовими відходами (захоронення на звалищі, переробка відходів, спалювання, компостування та сортування). Проблему накопичення відходів у містах та населених пунктах можливо вирішити шляхом запровадження системи їх сортування. Встановлено, що на сьогоднішній день сортування твердих побутових відходів в Україні відбувається на дуже низькому рівні. Визначено, що зважаючи на високу екологічну, соціальну та економічну значимість проектів по сортуванню сміття у містах та населених пунктах, місцеві органи влади мають надавати їм інституційну, організаційну та інформаційну підтримку. Ключові слова: тверді побутові відходи, захоронення, сортування, переробка

In the process of reviewing

# Conclusion of the first reviewer Conclusion of the second reviewer Uniqueness of the text
8 On re-review To correct 60 %
20 To correct Not reviewed 39 %
27 To correct To correct 67 %

In the review process, there are articles that have not been reviewed, and those that which was denied in print.