Number your paper has been sent to your email when registering

Accepted for publication

# Name of article Author(s)
1 Оптимізація оподаткування як рушійний фактор економічного розвитку країни Звірід Наталія Василівна
За сучасних умов нестабільності економіки, оптимізація податкових витрат є одним із важливих питань в галузі системи управління суб'єктом господарювання. Як правило, це залежить від рівня податкового тягаря та суми податків. Збільшення власних фінансових коштів, засобів обігу можна досягти, спланувавши податкові витрати. Однак, при цьому вона спрямована на досягнення основної мети суб'єкта господарювання - збільшення фінансової стійкості та платіжної спроможності. На практиці в більшості випадків податкові витрати плануються великими та середніми організаціями шляхом залучення зовнішніх фахівців аудиторських компаній та консалтингових фірм. В статті розглянуто основні напрями податкового планування, а податкову оптимізацію як її складової частини. Визначено основні завдання податкової оптимізації. Проведено чітке розмежування між податковою оптимізацією та мінімізацією податкових витрат. Проведено аналіз основних схем оптимізації оподаткування.
2 Удосконалення інформаційної бази для управлінських рішень Бурдейна Людмила Володимирівна
Актуальність даної теми роботи полягає у тому, що на сьогоднішній день кожен господарюючий суб’єкт, здійснюючи свою господарську діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Тому, будь-який власник чи керівник повинен вміло використовувати дані фінансової звітності, оскільки на їх основі розглядається й оцінюється фінансовий стан підприємства та приймаються управлінські рішення. Фінансова звітність є необхідною як для зовнішніх, так і внутрішніх користувачів, оскільки, забезпечує їх правдивою, неупередженою та повною інформацією про господарюючий суб’єкт. Такими користувачами можуть бути: постачальники, замовники, банки, інвестори, працівники і власники підприємств та органи державного управління. На сьогоднішній день економічна ситуація в країні призводить до зменшення обсягів виробництва, скорочення чисельності персоналу та до зниження інвестиційної активності суб’єктів господарювання. Все це привертає особливу увагу до дослідження питань пов’язаних з активізацією інвестиційних процесів та більш ефективного управляння інвестиційними проектами. Вище сказане обумовлене тим, що інвестиційна діяльність підприємства є джерелом його розвитку, досягнення кращого рівня конкурентоспроможності та опору впливу негативних наслідків змін у зовнішньому середовищі. Тож, особливої практичної значущості набуває впровадження інвестицій для покращення показників господарської діяльності в ринкових умовах господарювання підприємств та удосконалення управління інвестиційною діяльністю. Управління інвестиційною діяльністю є складовою, важливим елементом загальної системи управління підприємством.
3 Управлінський аспект формування облікової політики Миронюк Одарка Василівна
У статті розглянуто роль та значення облікової політики в системі фінансового та управлінського обліку в сучасних умовах діяльності підприємств різних форм власності.. Досліджено сучасні підходи до визначення поняття «облікова політика» та сформульовано власне бачення щодо визначення даного поняття відповідно до потреб управлінського обліку. Розглянуто зв’язок облікової політики, управлінського обліку та системи показників, а також визначено організаційні. методичні та технічні аспекти її формування. Визначено основні підходів до формування облікової політики як однієї із основних складових організації та ведення управлінського обліку, зокрема охарактеризовано основні компоненти системи управлінського обліку та сам зміст управлінської облікової політики. Узагальнено саму процедуру формування облікової політики за визначеними етапами та положеннями для потреб управлінського обліку з метою забезпечення управлінського персоналу об’єктивною, неупередженою інформації для прийняття управлінських рішень.прийняття управлінських рішень.
4 Креативні підвалини соціально-економічного розвитку регіонів країни на сучасному етапі Євдокименко Валерій Кирилович
Анотація: З урахуванням сучасних суперечностей соціально-економічного розвитку країн, різновекторних змін пріоритетів у їхніх національних інтересах, котрі спричиняють становлення нового світового економічного порядку та міжнародного співробітництва (як детермінантних факторів формування сучасної економічної поведінки суб’єктів економічної діяльності на мікро-, мезо- і макрорівнях, зміни змісту трансформації їхніх функцій та вбудови в усі світові процеси, міжнародні, національні і регіональні ринки, знаходячи ефективне місце в структурі світового ринку, у процесах міжнародної інтеграції і захисту внутрішніх ринків) обґрунтовано об’єктивну потребу та запропоновано інструментарій відповідних заходів. Зокрема щодо: включення в стратегії соціально-економічного розвитку розділів з внутршньорегіональної, міжрегіональної, міжнародної конвергенції та інтеграції; формування структури видів економічної діяльності за такими міжгалузевими пропорціями і співвідношеннями темпів їх розвитку, котрі забезпечували б максимально можливу додану вартість; визначення і формування центрів інвестиційно-інноваційного прориву. Запропоновано операціонику та інструментарій, які перетворювали б громади в глобально мислячі, але локально діючі спільноти, здатні опанувати загальними рисами активних гравців на ринку і досягати фінансової самодостатності. Виявляється об’єктивна необхідність корекції вектору зусиль ( у процесах модернізації економіки, реформ пов’язаних з оновленням суспільних структур, зміни соціальних цінностей і мотивів новаторів таких змін в умовах основних імперативів трансформації нинішньої економічної системи) у бік ментально-психологічних та інформаційно-комунікативних тренувань; при розробці, корекції і реалізації стратегій соціально-економічного розвитку в існуючих умовах світових і регіональних викликів, гіперконкуренції та невизначеності керуватися парадигмою креативного ситуативного системного аналізу і бачення, зробити її внутрішньою націленістю кадрів.
5 Інформаційні технології туристичного спрямування: стан і перспективи розвитку Артеменко Ольга Іванівна Морараш Галина Володимирівна
У статті розглянуто особливості проектування та розробки інтелектуальних інформаційних технологій, що реалізують процедуру генерації рекомендацій у туристичних рекомендаційних системах. Обґрунтовано актуальність досліджень щодо створення мультизадачних, мультиконтентних мобільних туристичних рекомендаційних систем з функціями підтримки прийняття рішень в умовах туристичної групи, яка розглядається як єдиний колективний користувач. Удосконалення вітчизняного туристичної індустрії прямо пропорційно залежить від упровадження інтелектуальних інформаційних систем. Розвиток ІТ у туризмі зумовлений попитом на нові принципи організаційної побудови в контексті стратегічних переваг конкурентної боротьби з використанням інформаційних технологій, які спрощують вирішення складних завдань у динамічному діловому оточенні. Інформаційно-пошукові системи значно прискорюють процес організації подорожі чи відпочинку, що у свою чергу сприяє розвитку туристичної галузі. Інтелектуальні програмно-алгоритмічні компоненти, що забезпечують реалізацію процесів генерації рекомендацій, є невід’ємною складовою сучасних туристичних рекомендаційних систем.
6 Influence of SME’s size on Internet connectivity Bogavac Milanka Čekerevac Zoran Petar
7 Моделі динамічних функцій забруднення: концепція побудови Григорків Марія Василівна
Стаття присвячена концепції побудови функцій екологічності та забруднення. Запропоновано концепцію побудови динамічних функцій екологічності довкілля, зокрема функцій забруднення, які формують спеціальний клас динамічних функціональних моделей. Концепція побудови таких функцій включає два аспекти: оцінювання показника екологічності (якщо йдеться про функцію забруднення, то обсягів створеного, утилізованого та залишкового забруднення) на основі показників випуску економікою основного агрегованого продукту та інвестицій (видатків) у природоохоронну діяльність, а також конструювання специфікації функції у вигляді композиції двох функцій, з яких одна – це оцінка викидів забруднення, а інша – це функція-коефіцієнт, що визначає оцінку залишкового забруднення після природного самоочищення викидів. Наведено приклади лінійних моделей функцій забруднення, які дозволяють при відповідних рядах статистичних даних ідентифікувати параметри функцій та їх специфікацій у цілому. Ключові слова: концепція, функція забруднення, специфікація функції, показник екологічності, коефіцієнт природної асиміляції забруднення.
8 Стохастична модель оптимального керування динамікою випуску агрегованої еколого-економічної продукції при обмеженні на мінімальну величину незворотності капіталовкладень Скращук Лариса Вікторівна Бойчук Мирослав Васильович
Розроблено стохастичну оптимального керування динамікою випуску агрегованої еколого-економічної кінцевої продукції у випадку обмеження на мінімальну величину незворотності капіталовкладень використовуючи вінерівські й пуассонівські процеси. Проведено дослідження запропонованої моделі використовуючи достатні умови оптимальності стохастичного типу. Описано структуру оптимальних процесів стохастичної моделі оптимального керування динамікою агрегованої еколого-економічної продукції. Встановлено, що запропонована стохастична модель має багатоярусні еколого-економічні режими для вибору пріоритетного оптимального режиму. Для оптимальних траєкторій запропонованої стохастичної моделі визначені довірчі проміжки за заданою ймовірністю для реальних оптимальних траєкторій. Встановлено, що запропонована стохастична модель має два керування (два оптимальні еколого-економічні режими), які разом із моментами перемикання керувань є детермінованими величинами та не залежать від коефіцієнта при вінерівському процесі в стохастичній динаміці руху.
9 Prospects for urban green tourism development in the city of zhytomyr Ращенко Анастасія Вікторівна
У статті досліджене поняття зеленого туризму. Він розглядається як підприємницька туристична діяльність, що передбачає реалізацію заходів у сфері охорони навколишнього середовища і соціального розвитку та підтримку місцевої економіки. Доведено, що деякі з видів екологічного туризму є перспективними для м. Житомир. Систематизовано основні напрямки діяльності у галузі зеленого туризму у м. Житомир. Обґрунтовано, що розвиток зеленого туризму в м. Житомир забезпечить орієнтація бізнесу на потреби жителів міста та країни в цілому (внутрішніх туристів). Вважаємо, що зелений туризм у місті може розвиватись за умови відповідального ставлення до довкілля та поширення ініціатив щодо більш екологічних способів роботи підприємств і організацій. Місто достатньо забезпечене рекреаційними ресурсами, має велику кількість територій з перспективою створення рекреаційних зон тощо. Природні ландшафти міста можна розглядати як передумову для розвитку спорту та відпочинку, а також зеленого туризму. Доведено, що актуальним є екологічний напрям розвитку м. Житомир та потенціал позиціонування його як туристичного центру.
11 Моделювання багатопродуктових товарних потоків дистриб'юторських компаній з урахуванням оптимальних кредитних платежів Бойчук Мирослав Васильович Ярошенко Олена Іванівна
У кризовому стані економіки спостерігається очевидна тенденція до скорочення діяльності дистриб’юторських компаній, головним чином через брак фінансових ресурсів для їх розвитку. Тому пошук ефективних та чітких механізмів управління кредитною діяльністю таких компаній, яка б дозволяла їм зберігати й зміцнювати своє становище на ринку, збалансовано розвиватися і забезпечувати зростання прибутків, має значний науковий інтерес. У роботі запропонована модель багатопродуктової оптимальної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції з урахуванням кредитних платежів і обмеженням щодо розміру мінімального прибутку, яка, з математичної точки зору, є задачею оптимального керування, де керуванням виступає обсяг грошового кредиту, а фазовою траєкторією – обсяг руху товару, та проведено її дослідження за допомогою достатніх умов оптимальності. Модель дозволяє визначити оптимальну суму позики, спрямовану на максимізацію середнього доходу. Описана також структура оптимального процесу для даної моделі.
12 До питання зловживання інститутом банкрутства в українській економіці Ількова Ніка Володимирівна
В статі здійснено ідентифікацію особливостей, форм та видів зловживання інститутом банкрутства в українській економіці. Обґрунтовано, що такі зловживання зазвичай здійснюються як певна форма шахрайської поведінки щодо банкрутства, що визначена чинним законодавством. Запропоновано класифікацію останніх залежно від етапу процедури банкрутства та суб’єкту їх здійснення. Враховуючі, що феномен зловживання інститутом банкрутство є елементом неформальної (тіньової) економіки здійснено дослідження рівня тінізації української економіки. Проаналізовано макроекономічні наслідки зловживання інститутом банкрутство. Розглянуто приклади основних схем, які використовуються при зловживаннях інститутом банкрутства в українській економіці, а саме: що ґрунтуються на штучному створенні кредиторської заборгованості; що пов’язані з різними формами реорганізації підприємства; що ґрунтуються на завідомо збиткових операціях; що пов’язані зі свідомим веденням хибної управлінської політики, які призводять до істотних збитків, а також схема «прискореного» банкрутства. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізмів виявлення зазначених зловживань.
13 Дослідження змісту гібридної війни у світовій науці Дугінець Ганна Володимирівна
В статті наведено результати дослідження сутності гібридної війни у світовій науці. Визначено, що на тлі сучасної науково-технічної революції у світовій практиці міждержавних відносин відбувається послідовна трансформація війни як за формою так і за змістом. Ідентифіковано особливості даного феномену: гібридна війна офіційно не оголошується та розвиваючись має властивість розростання до глобального конфлікту; істотно змінюються можливості прогнозування наслідків конфліктів нового покоління; гібридна війна нелегітимна та не мають чіткого визначення «сторони конфлікту», які у війні виступають як носії конфлікту. Обґрунтовано, що якщо врахувати всі чинники в сукупності, виявити загальну координаційну роль зовнішньої сили - міжнародного актора, завдяки якому реалізуються санкції і зовнішній тиск, цілеспрямовано використовується інформаційна зброя, дезінформують громадськість і підміняють реальні смисли помилкової дійсністю, то тоді можна побачити цілісну картину організованої та неоголошеної «гібридної війни». Щоб виграти цю війну, слід враховувати зміщення зовнішніх і внутрішніх загроз, комплексно аналізувати міжнародний розклад і внутрішньополітичні фактори, ретельно купірувати кожен взаємодіє елемент, і при цьому не допускати їх об'єднання.
14 Генеза системи біологічної безпеки та біологічного захисту Південно-Африканської Республіки Гончарук Яна Миколаівна
15 Криміналізація незаконного видобутку бурштину: правовий засіб протидії загрозам економічного та екологічного характеру національній безпеці України Гончарук Яна Миколаівна
16 Соціально-економічна конвергенція регіонів України Верстяк Андрій Васильович Верстяк Оксана Миколаївна
Розглянуто проблеми формування ефективної регіональної політики, спрямованої на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів. Оцінено конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено сутність і теоретичні засади оцінки конвергенції. Проаналізовано сутність та особливості оцінки конвергенції. Запропоновано аналіз вживання термінів конвергенція у вітчизняних наукових колах. Проаналізовано умовну конвергенцію в неокласичній моделі. Визначено, процеси диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України. Проаналізовано вживання термінів нерівномірності розвитку регіонів у вітчизняних наукових колах із більшим ступенем вживання «нерівномірність» та «диференціація». Побудовано виробничу функцію Кобба-Дугласа. Побудовано модель Солоу-Свана для економіки України. Проаналізовано бетта-конвергенцію. Доведено, що бетта-конвергенція виникає тоді, коли темпи росту регіонів з нижчим рівнем соціально-економічного розвитку вище темпів росту регіонів з вищим рівнем такого розвитку.
17 Психологічна рівновага викладача: чинники, які на неї впливають Утєхін Ігор Борисович
У статті проаналізовано види чинників, що впливають на психологічну рівновагу викладача. Визначено два види чинників: внутрішні та зовнішні. Наведено їх перелік, встановлена не одноманітність і динаміка окремих з них. Запропоновано вживати поняття «внутрішнє» та «зовнішнє» поле людини для позначення чинників. Елементами кожного поля виступають свої чинники. Встановлено залежність останніх від суб’єктивних та об’єктивних факторів. Так внутрішній чинник «психотип» є динамічним. Чинник «внутрішні цінності особи» залежить від виховання тощо. Аналогічно і з зовнішніми чинниками, вони є змінними. Змінюється суспільство, його стан, діяльність держави, ставлення до викладача у суспільстві. Наголошено на системному характері питання. Це в свою чергу зумовлено тим, що людина живе у світі природи, світі суспільному та внутрішньому. І при цьому живе у них одночасно. Запропоновано поради для досягнення психологічної рівноваги. Наведено наслідки дотримання цих рекомнедацій для кожної без виключення людини.
18 Деякі дослідження транспортної мережі міста Вершигора Валерія Григорівна Вершигора Юрій Захарович
Топологічними методами та методами математичної статистики з використанням комп’ютерної алгебри “Maple” проведено дослідження деяких характеристик зв’язаності дорожньо-вуличної мережі міста Чернівці. Розраховано матрицю суміжності вершин дорожньо-вуличної мережі міста та знайдено середній ступінь топологічної зв’язаності. Розраховано характеристику геометричної зв’язаності мережі вулиць та щільність мережі. Протяжність вулиць міста Чернівці складає 527,5 км, а їх кількість становить 1113 одиниць. 28,4 % всіх вулиць відносяться до «довгих» вулиць, а 71,6% - до «коротких». Середньозважена ступінь зв’язаності вуличної мережі міста становить приблизно 2.68, при цьому більше ніж 800 вулиць мають ступінь зв’язаності менший ніж 0,4. Гістограма розподілу ступеня зв’язаності вулиць міста носить «негаусівський» характер. Щільність вуличної мережі міста становить 2,21 м/ кв.км, що є середнім значенням аналогічного показника для українських міст. Геометрична зв’язаність вулично-дорожньої мережі, яка визначається відношенням кількості площ міста до загальної кількості його вулиць складає 0,0035. Коефіцієвнт прямолінійності вулиць міста відіграє важливу роль в суспільному житті міста. Оскільки вулична мережа міста має комбінований тип, то коефіцієнт непрямолінійності коливається в межах 1,1- 1,4.
20 Структурно-компонентний аналіз безпеки споживання в Україні в глобальному вимірі Антонюк Катерина Іванівна Мокій Анатолій Іванович Антонюк Дмитро Анатолійович
В роботі проведено структурно-компонентний аналіз безпеки споживання в країнах світу та Україні. Досліджено структуру споживання домогосподарств України та причинно-наслідкові зв’язки з недосконалістю методики визначення споживчого кошику, що гальмує довгостроковий розвиток економіки країни на засадах безпечного споживання. На основі розрахунку інтегрального показника рівня споживання товарів та послуг диференційовано країни за рівнем споживання, що дозволило встановити нерівномірність розподілу рівня споживання в країнах світу, який визначається обсягами ВВП країни, чисельністю та рівнем якості життя населення. Виявлені поліноміальні залежності між обсягом ВВП країни у розрахунку на одну особу та інтегральним показником рівня споживання товарів (послуг) домогосподарствами, а також між індексом людського розвитку та інтегральним показником рівня споживання товарів і послуг. Встановлена кореляція окремих показників продовольчої безпеки, фінансової спроможності та рівня добробуту населення із показниками безпеки споживання. Доведено існування щільного зв’язку між обсягами споживання та утвореними відходами домогосподарств як в абсолютному вимірі, так і в розрахунку на одну особу.

In the process of reviewing

# Conclusion of the first reviewer Conclusion of the second reviewer Uniqueness of the text
19 Not reviewed Not reviewed Not specified
21 Not reviewed Not reviewed Not specified
22 Not reviewed Not reviewed Not specified
23 Not reviewed Not reviewed Not specified
24 Not reviewed Not reviewed Not specified
25 Not reviewed Not reviewed Not specified
26 Not reviewed Not reviewed Not specified
27 Not reviewed Not reviewed Not specified
28 Not reviewed Not reviewed Not specified
29 Not reviewed Not reviewed Not specified
30 Not reviewed Not reviewed Not specified
31 Not reviewed Not reviewed Not specified
32 Not reviewed Not reviewed Not specified
33 Not reviewed Not reviewed Not specified
34 Not reviewed Not reviewed Not specified
35 Not reviewed Not reviewed Not specified
36 Not reviewed Not reviewed Not specified
37 Not reviewed Not reviewed Not specified
38 Not reviewed Not reviewed Not specified
39 Not reviewed Not reviewed Not specified
40 Not reviewed Not reviewed Not specified

In the review process, there are articles that have not been reviewed, and those that which was denied in print.